Allcons
Allcons
Menu
Reference

Územní plán Jevany

Popis

Obec Jevany leží na okraji národní přírodní rezervace Voděradské bučiny s rekreačním využitím, obklopená lesními porosty. Zachování genia loci jednoho z nejznámějších rekreačních sídel 20. stol. v blízkosti Prahy (letní i trvalé bydlení ve vilách, později chatová oblast) bylo prioritou. Hlavním směrem rozvoje je individuální bydlení a plochy pro individuální rekreaci při zachování krajinného rázu lesnaté oblasti s kaskádou rybníků na Jevanském potoce.

Projekt zahrnoval vymezení územního systému ekologické stability včetně prvků nadregionální úrovně, podporu rozvoje turistiky a střednědobé i krátkodobé rekreace obyvatel Prahy v návaznosti na historický vývoj území, ale s ohledem na ochranu přírody a krajiny, doplnění občanské vybavenosti včetně ploch pro sport, doplnění a zkapacitnění technické infrastruktury.

Rok realizace
2022
Lokalita
Středočeský kraj, ORP Říčany, K.ú. Jevany
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top