Allcons
Allcons
Menu
Reference

Územní plán Mukařov a jeho změny

Popis

Původně tři sídla: Srbín, Mukařov a Buda srostla vlivem suburbanizace příměstského území hl. m. Prahy v jedno sídlo Mukařov. Sídlo Žernovka, oddělené lesním porostem, se rozvíjelo hlavně zástavbou individuálních rekreačních objektů. Hlavním směrem rozvoje je příměstská a venkovská zástavba, respektive doplnění neřízené zástavby obytné i rekreační v polyfunkční celek na úrovni velikosti městyse. Rozvoj a dostavba území je zásadně podmíněna řešením zásobování pitnou vodou a doplněním nové čistírny odpadních vod i zkapacitněním energetických sítí. Pro provoz stávajících i nových zastavěných ploch je doplněna síť místních a účelových komunikací. Při vysokém nárůstu počtu obyvatel v posledních 20ti letech bylo nutné navrhnout rozšíření ploch pro veřejnou občanskou vybavenost (MŠ, ZŠ, penzion pro seniory aj.) a pro komerční občanskou vybavenost (supermarket, služby atp.) Důraz na ochranu přírody a krajiny se projevil využitím větších a menších ploch proluk v zastavěném území pouze s minimálními nároky na zábor dalších krajinných ploch. Nově byl vymezen místní územní systém ekologické stability, nadregionální systém byl plně respektován bez jakéhokoliv zásahu. Pro využití rekreačního potenciálu příměstské krajiny hl. m. Prahy byly doplněny turistické a cyklistické terasy.

Rok realizace
2017 - 2022 (územní plán a 2 změny)
Lokalita
Středočeský kraj, ORP Říčany, K.ú. Mukařov, Srbín, Žernovka
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top