Allcons
Allcons
Menu
Reference

Územní studie Sulice Jih

Popis

Zpracovali jsme studii obytné zástavby v okrajové části venkovského sídla s návazností na hl. m. Praha a rozvoj příměstské oblasti hl. m. Prahy.

Podmínkou řešení území, dle nadřazené územní dokumentace Středočeského kraje, bylo přeložení komunikace III. třídy z centra obce a její vhodnější trasování (napřímení a řešení kruhové křižovatky pro napojení místních komunikací), navržení různorodé obytné zástavby příměstského a venkovského typu pro individuální potřeby stavebníků (soliterní RD, dvojdomy, řadové RD, rodinné domy s prostory pro podnikání a občanskou vybavenost komerčního typu),

návrh veřejné zelně a lokálního klidového veřejného prostranství s dětským hřištěm (místo setkávání nové komunity), řešení přeložky komunikace III/ jako nového veřejného prostoru se zelení a občanskou vybaveností a vyřešení dopravního napojení na stávající obec.

Řešili jsme všechny potřebné inženýrské sítě, včetně přeložení trasy vysokého napětí a retence i zasakování srážkových vod (nová vodní nádrž a břehová zeleň).

Snažili jsme se o maximální využití území s důrazem na minimalizaci nutnosti dalšího záboru zemědělské půdy.

Rok realizace
2017
Lokalita
Středočeský kraj, ORP Říčany, K.ú. Sulice
> 30 let úspěšně na trhu
> 30 let
úspěšně na trhu
> 50 zemí, kde najdete naši práci
> 50 zemí,
kde najdete naši práci
Certifikáty na veškerou produkci
Certifikáty
na veškerou produkci
Komplexní služby od záměru po montáž
Komplexní služby
od záměru po montáž
Top